Stichting Ateliers Apeldoorn – SAA

De stichting Ateliers Apeldoorn is een al jaren bestaand kunstenaarsinitiatief, waarbij zo’n 50 beeldend kunstenaars, die in de gemeente Apeldoorn wonen en of werken, zijn aangesloten. Ze houden zich allemaal professioneel bezig met kunst als schilder, beeldhouwer, illustrator, goudsmid, fotograaf, boekbinder, enzovoort.

De stichting vertegenwoordigt de belangen van die vele gezichten en stelt zich ten doel de beeldende kunst in het algemeen en het werk van de aangesloten kunstenaars in het bijzonder meer bekendheid te geven. En daarnaast het contact met het publiek te bevorderen.

De stichting Ateliers Apeldoorn wil graag, naast meer bekendheid geven aan beeldende kunst, een bijdrage leveren aan het algehele culturele klimaat in Apeldoorn. Dit doet zij door specifieke projecten te organiseren en het (mede) organiseren en coördineren van evenementen op het gebied van beeldende kunst in de breedste zin van het woord. Enkele voorbeelden zijn: de Code Rood Kunstroute die op tientallen plekken in de stad te zien was, een bijzondere expositie van jonge talenten ‘Kunstenaars in de dop’ of de uitwisselingsexposities met andere steden.

Loolaan Galerie, Loolaan 31a

Openingstijden: elk weekend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

De Loolaan Galerie is een plek, waar professionele kunstenaars hun werk in samenhang kunnen tonen aan het publiek én hun werk ook kunnen verkopen. Het belangrijkste doel van de stichting is echter dat het werk wordt getoond, dat het gezien wordt. Kunst wordt immers niet gemaakt voor een archief. Een kunstenaar heeft iets te zeggen.

De Loolaan Galerie is ontstaan uit de wens om, naast de atelierroute, u zo goed en breed mogelijk te kunnen bereiken. Dat kreeg in 2004 gestalte in een eigen tentoonstellingsruimte, De Weekend Galerie, aan een van de prachtigste lanen in Apeldoorn, de Loolaan. Na 15 jaar met de Weekend Galerie aan de Loolaan 49 te hebben gezeten, heeft de stichting een nieuwe huisvesting gevonden aan de Loolaan 31A. Wel bijzonder, niet ver van het oude adres. In de winkelgalerij onder de Loolaanflat, recht tegenover de Grote Kerk, iets dichter zelfs bij de stad.

De open en ontspannen sfeer alsook de aanwezigheid van de exposerende kunstenaars, die altijd bereid zijn op vragen van u in te gaan, zullen ook nu het handels- en kenmerk van de Loolaan Galerie zijn. De exposities om de twee weken wisselen.

Open Ateliers Apeldoorn

Jaarlijks: in de maand mei van 11.00 tot 17.00 uur

Ieder voorjaar opnieuw openen de aangesloten kunstenaars hun atelier, zodat u er een blik achter de schermen kunt werpen. Dit weekend is inmiddels tot ver buiten Apeldoorn bekend onder de titel Open Atelierroute.

Inschrijving Open Ateliers op 18 en 19 mei 2019

Aanvraagformulier voor deelname

Voorwaarden voor deelname ( insturen voor 23 maart)

• Je bent een professionele kunstenaar.

• Je hebt een atelier/ werkruimte in Apeldoorn.

• Je bent beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.

• Mail het ingevulde aanvraagformulier aan het secretariaat van de Stichting Ateliers Apeldoorn: info@nullateliersapeldoorn.nl

• Stuur één foto mee van je werk, minimaal 1mb jpeg. Geef de foto je eigen naam.

• Kosten voor deelname zijn 50 euro (p.p.) voor promotie. Je maakt het bedrag over aan de Stichting Ateliers Apeldoorn NL29 RABO 0103 1954 08, o.v.v. Open Atelierroute 2019 en naam deelnemer. (Galeries betalen per deelnemende persoon)

• Je inschrijving is pas definitief nadat de betaling is ontvangen. Sluitingsdatum 23 maart 2019.

• Je levert één kunstwerk in bij de Loolaan Galerie op maandag 6 mei.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING in de Loolaan 31a De overzichtstentoonstelling is op 11 en 12 mei tijdens de open atelierroute. Op zaterdag 11 mei is de opening van 16.00 tot 17.30 uur voor alle deelnemers, met een hapje en een drankje.

Op de overzichtstentoonstelling hangt één werk van alle deelnemers in de Loolaan Galerie.

Het werk lever je in op maandag 6 mei en tussen 19.00 en 20.30 uur bij de Loolaan Galerie 31a.

Het werk moet voorzien zijn van een ophangsysteem aan de achterzijde. (geen klein haakje, liefst een metaaldraadje). Je ingeleverde werk kan verkocht worden in de Loolaan Galerie. Bij verkoop is 10% van het bedrag voor de Stichting Ateliers Apeldoorn.

De tentoonstelling wordt ingericht en er is geen discussie mogelijk over de plaats van een werk. Maandag 20 mei haal je je werk weer op in de Loolaan Galerie tussen 19.00 en 20.00 uur.

Je ontvangt een open atelier A3 raamposter, voor bij je atelier. De poster wordt uitgereikt op 11 mei tijdens de opening van de overzichtstentoonstelling. Tevens ontvang je een jpeg van de poster om zelf te printen en rond te sturen aan familie en vrienden. De SAA verzorgt publiciteit.

Privacyverklaring

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Stichting Ateliers Apeldoorn hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Stichting Ateliers Apeldoorn houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als deelnemer van de stichting als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij een centrale deelnemersadministratie bijhouden en marketingactiviteiten verrichten. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit kan ook in uw eigen belang zijn, omdat we u dan beter kunnen helpen. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

  Het gaat hierbij om:

 • Algemene gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Gegevens om u te kunnen identificeren.
 • Beeldmateriaal van u en uw werk voor marketing doeleinden.
 • Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.

Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens krijgen we van uzelf.

We gebruiken openbare data en data van derden. We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen uw persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van uw gegevens daarvoor noodzakelijk is.;
 • het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken;
 • u toestemming heeft gegeven.
 • Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we uw gegevens aan een of meerdere van de onderstaande partijen:
 • Onze deelnemers/bestuurders, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden aandacht aan de beveiliging van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

Wat zijn uw rechten?

Als deelnemer heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

U heeft recht op inzage

Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

U heeft recht op aanpassing, verwijdering en beperking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en de Stichting Ateliers Apeldoorn geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

U heeft recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan uzelf en/of een andere dienstverlener.

U heeft recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren de gegevens zo lang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken.

Heeft u vragen?

Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met ons op via info@nullateliersapeldoorn.nl.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Kijkt u dan op onze website. Hier kunt u de belangrijkste persoonsgegevens, zoals uw adres of e- mailadres inzien. Wilt u die wijzigen neem dan contact met ons op via info@nullateliersapeldoorn.nl.

Wilt u uw deelnemerschap (donateurschap) aan de stichting beëindigen kan dit volgens de richtlijnen van het huishoudelijk reglement. Stuur daarvoor een mail aan info@nullateliersapeldoorn.nl. Het huishoudelijk reglement is te allen tijde opvraagbaar bij het secretariaat.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop de Stichting Ateliers Apeldoorn met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen via info@nullateliersapeldoorn.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.